top of page

ICFP simu bainaka husi PDHJ

ICFP simu bainaka husi Provedoria dos Diretos Humanos e Justiça PDHJ hodi fahe informasaun ba estudante sira kona-ba Direito Humano.

Objetivo husi informasaun neé bele fo oportunidade ba estudante sira komprende klean kona-ba karakteristiku haat Direito Humanos mak hanesan: Universal, Inherente, Inalianavel, Indivisivel.

Top page

bottom of page